WSPL SPZOZ
ul. Obwodowa 3
11-500 Giżycko


wspl
1.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) administratorem Twoich danych osobowych jest Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku.
2.Administrator Ochrony Danych Osobowych wyznaczył Inspekora Ochrony Danych Osobych.
3.Informujjemy że obowiązki Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Łukasz Jara.
4.W sprawach odchrony danych osobowych prosimy kontaktować się z w/w Inspektorem pod numerem tel. 533 327 042 oraz mailowo na adres lukasz.jara@gptogatus.pl.
5.Administrator przygotował punkt kontaktu z którym można skontaktować wysyłając wiadomość na adres: lukasz.jara@gptogatus.pl lub rodo@gptogatus.pl.
6.Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1 lit. b,d i art. 9 ust. 2 lit.h RODO.
7.Celem przetwarzania danych osobowych jest świadczenie usług medycznych, ochrona stanu zdrowia, zarządzanie udzielaniem świadczeń medycznych w WSPL SPZOZ w Giżycku.
8.Dane mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora w szczególności: laboratorium zewnętrznym, kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych.
9.Administrator nie udostępnia danych ani nie przekazuje danych do państwa trzeciego.
10.Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (Dz.U.2017.0.1318)
11.Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich poprawiania (ART. 16 RODO) oraz sprostowania, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia i wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo uzyskania kopi swoich danych osobowych w siedzibie administratora
12.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji ww. celów. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679


(C) 2018 WSPL SPZOZ